Daily Archive: พฤษภาคม 15, 2019

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า

- คำสั่งกรม เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(คำสั่งกรม ๘๑๐/๖๒ ลว ๑๓ พ.ค. ๖๒) (14/05/62) อ่านรายละเอียด 

คำสั่งมอบหมายงานให้รองอธิบดี

- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๖๒๒-๖๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (10/04/62) อ่านรายละเอียด