Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562

final1.1

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562

การตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DOAE

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 614 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562 เรื่อง การตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 62) อ่านรายละเอียด new

การตอบแบบสำรวจ IIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ใน

ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมกาเกษตร เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/crxbwt หรือ QR code เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

การตอบแบบสำรวจ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

นอก

ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อราชการกับกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/crxbwt หรือ QR code ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

59745939_472900856850792_5230709424187768832_n

4 ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจการประเมินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT)