Author Archive: admin

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

agriกราวใหม่11111

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (คลิกดูรายละเอียดที่เมนูด้านขวา)  (NEW)  

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

PR3-02

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 700 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (10/05/61) อ่านรายละเอียด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561

Slide1

วันศุกร์ที่ 27 เม. ย. 2561 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

200

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด