ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการกระทำที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมตมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการกระทำที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมตมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ