ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต-ปี-63 จ.บึงกาฬ

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต-ปี-63 จ.บึงกาฬ