ประมวลจริยธรรม+ประมวล+=+-+รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่

ประมวลจริยธรรม+ประมวล+=+-+รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่

ประมวล = – รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่ – หนังสือที่รวบรวมสิ่งซึ่งเป็นประเภท เดียวกัน เช่น ประมวลกฎหมาย. จริย = ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ จริยธรรม = ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 4.