หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/272 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/272 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ