คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 519/2555 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 519/2555 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมส่งเสริมการเกษตร