กิจกรรม “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น “ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน”

กิจกรรม "พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น “ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน”