ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปี 2563

nocorruption2

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มุ่งสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อบคุลากรมีสุข เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยยั่งยืนปราศจากการทุจริต

ประกาศผลคะแนนการประเมิน (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562

73042862_1335171176660841_6398611547089797120_o

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ระดับ A ทำคะแนนได้ 90.43 เป็นลำดับที่ 3 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สิน-200x60

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1188 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  อ่านรายละเอียด