ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

23

  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง” (13/02/63) ดูรายละเอียด

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปี 2563

nocorruption2

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มุ่งสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อบคุลากรมีสุข เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยยั่งยืนปราศจากการทุจริต

ประกาศผลคะแนนการประเมิน (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562

73042862_1335171176660841_6398611547089797120_o

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ระดับ A ทำคะแนนได้ 90.43 เป็นลำดับที่ 3 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์